Образователна психомоторикаdakp

Обучението по Образователна Психомоторикаdakp предлага всеобхватна и практически ориентирана квалификация за широк спектър от професионални области. Фокусът е върху областите на образователната професионална сфера като детска градина, училище, лечебна педагогика, специална педагогика, области на приложение на социалната работа и др.

По време на обучението ще придобиете изчерпателни знания и опит в практически подходи за психомоторни интервенции. Обучението ще ви квалифицира за планиране, имплементиране, изпълнение и отразяване на Психомотриката във вашата работна област. По този начин основната цел е по-нататъшното развитие на вашата психомоторна компетентност за действие.

Образователното обучение се обръща към професионалисти с придобита квалификация или към студенти в образователни, психологически, терапевтични и социални програми. Могат да бъдат признати и други квалификации.

Образователното обучение включва 180 учебни часа, разделени на 160 присъствени/дистанционни учебни занятия и 20 часа независимо самообучение.

Образователното обучение е разделено на четири модула, като всеки модул включва 40 учебни часа.

 

Модул 1: Основи на Психомоториката

Възприятието и движението са основни двигатели на човешкото развитие през целия живот. Посредством широк спектър от психомоторни практически предложения вие ще изпитате възможностите за осъществяване на контакт чрез движение, за общуване с другите, за себеизразяване и себевъзприемане през групови процеси. Движенческите игри ви канят да експериментирате, за да разберете материалите и предметите от околната среда, да разберете физическите свойства и да действате активно върху околния свят. Ще тренирате уменията си за наблюдение и описание и ще се научите как да създавате подходящи ситуации за наблюдение, свързани с различни въпроси.

Въз основа на вашия собствен опит са представени теоретични базови знания и взаимоотношения, които предлагат обяснителни модели за опита и ви показват практически предложения за възможните приложения за насърчаване на психомоторното развитие във вашата собствена професионална практика.

Професионално съдържание:

 • Основни концепции за Психомотриката: Движение, възприятие, развитие и др.
 • Принципи на Психомотриката
 • Концепция за „безопасно място“ в Психомотриката
 • Основно разбиране на развитието и подкрепата на развитието
 • Основи на наблюдението (на играта, развитието, взаимодействието и т.н.)
 • Създаване и отразяване на ситуации за себефективност

 

Модул 2: Игра и развитие

Създаването на пространство означава създаване на атмосфера, в която ученето и развитието са възможни чрез игра и движение, чрез взаимоотношения на признание и отношение към индивида. В същото време (физическите) пространства и техният дизайн създават учебна среда, в която могат да се придобият нови умения, да се въведат идеи и да се подпомогне индивидуалното развитие. В различни игрови и движенчески ситуации се преживяват и отразяват собствените стойка и роли на дизайнер на игри и на съпътстващ играч. Разнообразните практически идеи и предложения показват как може да се създаде и прилага обширен подход в различните професионални области и за различните целеви групи.

Професионално съдържание:

 • Игра и биография
 • Играта в историята и културата
 • Теми на играта, развитие на играта, теории на играта
 • Подход ориентиран към разбиране на емоциите в Психомотриката
 • Играта като ресурс
 • Значение на пространството и материалите
 • Наблюдение и съпровод на играта

 

Модул 3: Имбодимънт и диалога в психомоториката

Същността на това да бъдеш човек е взаимодействането и изграждането на взаимоотношения. Тези процеси са изначално въплътени и протичат като психомоторни диалози. Преживяването на собствените компетенции за действие и изживяването на себе си като ефективен са основни градивни елементи за развитието на положителна себе-концепция и собствена идентичност. Психомоторните диалози, както и психомоторните игри и движенчески предложения, пробуждат радостта от движението, радостта от успешното свързване един с друг и по този начин подпомагат здравословното развитие от детството до напредналата възраст. Здравата конституция, разнообразните умения и положителната себе-концепция също се считат за защитни фактори (фактори за устойчивост) за успешно справяне с неблагоприятни и стресови житейски ситуации и конфликти. Ще придобиете обширни теоретични и практически умения, които ще ви помогнат да разпознавате ресурсите, да насърчавате уменията за действие и да подкрепяте положително развитието на личността чрез психомоторни диалози и чрез целенасочени психомоторни предложения.

Професионално съдържание:

 • Имбодимънт (от англ. Embodiment – буквално въплътяване)
 • Психомоторните диалози на теория и практика
 • Резонанс и диалог
 • Себе-концепция, идентичност и личностно развитие
 • Справяне с конфликтни ситуации и насилие
 • Отворени въпроси

 

Модул 4: Последен курс

Финалният курс е посветен на практическо прилагането и рефлексия върху наученото в курсовете. Това включва организирането, подготовката, прилагането и отразяването на психомоторния опит с различни целеви групи. Взети са предвид рамковите условия, свързани със съоръженията, и специфичното за целевата група съдържание. Водещият принцип за психомоторната професионална компетентност е изследването на собствената биография на движението, собствената диалогична и рефлексивна компетентност като психомоторен специалист и професионалното отношение.

Професионално съдържание:

 • Въведение във финалния курс (цели, организация и т.н.)
 • Методология и дидактика
 • Разбиране на ролите в Психомотриката
 • Организация, подготовка, прилагане и отразяване на психомоторни преживявания с различни целеви групи
 • Пренос и работа в мрежа от хора/организации
 • Сертифициране

 

Методология и дидактика

 • Бенчмарк: осигуряване и разширяване на компетентността за действие
 • Нашата методология е фокусирана върху знания, опит, рефлексия и пренос
 • Биографична саморефлексия
 • Анализ на случай
 • Интервизионни / супервизионни групи
 • Видео анализ

Сертификат

Educational Training Psychomotricitydakp / Обучение по Образователна Психомоторика dakp

 

Предстоящи обучения