Основна цел на БАПМТ:

Устойчивото развитие на Психомоториката в България, разбирана като базиран на тялото и играта метод за психосоциално развитие и превръщането ѝ в рутинна, хуманна, етично издържана професионална практика на разположение на педагози, възпитатели, психолози, терапевти.

Време и място:

Навлизането на Психомоториката в България в настоящия момент от общественото развитие трябва да се разбира и разглежда в специфичен социокултурен и социално-политически контекст. Става въпрос за ожесточената властова природа на човешките отношения в България, за непреодоления институционализъм и властови подход на педагогическата парадигма, от една страна, и реформата на системата за детски грижи и на началното предучилищно и училищно образование – от друга.