Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ)

Основна цел на БАПМТ:

Устойчивото развитие на Психомоториката в България, разбирана като базиран на тялото и играта метод за психосоциално развитие и превръщането ѝ в рутинна, хуманна, етично издържана професионална практика на разположение на педагози, възпитатели, психолози, терапевти.

Време и място:

Навлизането на Психомоториката в България в настоящия момент от общественото развитие трябва да се разбира и разглежда в специфичен социокултурен и социално-политически контекст. Става въпрос за ожесточената властова природа на човешките отношения в България, за трудностите в преодоляването на институционализма и за властовия подход на педагогическата парадигма, от една страна, и реформата на системата за детски грижи и на началното предучилищно и училищно образование – от друга.

Считаме този конфликт за много сериозно предизвикателство пред етичното развитие на всеки психосоциален метод за подпомагане на здравословното развитие на децата и възрастните.

История и дейност 

Българска асоциация за развитие на Психомоториката БАПМТ е създадена през ноември 2020 г. с основна първа цел организиране и провеждане на сертифицирано и стандартизирано обучение по Психомоторика. Подобен вид обучение и въвеждане на метода се случва за втори път през последните 25 години в България. Първото обучение създаде специалисти под ръководството и супервизията на д-р Весела Банова, които работеха в сферата на закрилата на детето и до голяма степен разчиташе на енергията и промените в Закона за закрила на детето.

Сегашният проект, който можем да наречем „Психомоторика в България 2.0“ е под ръководството на проф. Амара Екерт от Университета по приложни науки в Дармщад, Германия, проф. Холгер Йесел от Университета по приложни науки Дармщад, Германия и председател на Германската асоциация по Психомоторика dakp и Силвия Бендер-Йоанс от dakp, с подкрепата на проф. Бернар Окутюрие от Франция, и Мишел Кочелеф-Хофман от Южна Африка. Български партньори са Ваня Дункова, Виолета Ралчева и колеги, обучени от сдружението.

В досегашната си работа сдружението е превело книгите „Действаме, играем, мислим“ на проф. Бернар Окутюрие, „Осмели се да се свържеш“ на Марион Ессер, и е в процес на превод на холандското академично издание „Психомоторни интервенции за психично здраве: деца и юноши“ на Клаудия Емк и сътрудници.

БАПМТ организира и провежда ежемесечно публични лекции на различни теми, които касаят както Психомоториката, така и игровата депривация като форма на институционализъм и хоспитализъм, теми, свързани с включване, изключване и приобщаване на деца, приложение на Психомоториката в медицината, социалните услуги, рехабилитацията и образованието. Всичките те са сериозно посетени и се радват на интерес.

В практическата работа на сдружението очертаваме две обучения по „Интегративна психомоторна терапия с деца“ и едно по „Образователна Психомоторика“. В първият випуск „Интегративна психомоторна терапия с деца“ 2019-2021 г. се дипломираха 12 психомоторни терапевти, а във вторият 2022-2024 година се обучават 20 психомоторни терапевти. Първият випуск по „Образователна Психомоторика“ завърши с 20 дипломанта, които са сертифицирани да работят с деца в образователни институции. Предстои второ обучение по „Образователна психомоторика“. В процес на обучение са и първите 7 обучители по „Интегративна психомоторна терапия с деца“, които ще завършат през 2024 година.

За кратко време сдружението натрупа голям опит от контактите си с българската среда от организации, институции и политики за деца.

Най-сериозните изводи, които сдружението направи до този момент са, че институционализмът в грижите за децата не е преодолян;  различните стилове и разногласията в отношението към децата по-скоро се засилват и това се проявява в задълбочаващите се конфликти между семействата, детските специалисти по развитие (психиатри, психолози, логопеди и други) и училищните и възпитателни институции (детските градини и училища). Особено остри са тези разногласия в периода на ранното детско развитие.

БАПМТ има най-много информация за разногласието, което съществува между специалистите по въпроса за мястото и смисъла на играта в отношенията на възрастния и детето и играта като модалност и парадигма на детското развитие. В това отношение сдружението има доказателства, които организира в литература – предстои да излезе и сборникът  „Играта, която ни свързва. Психомоториката – диалог между учители и ученици – България 2023“. (Поредица от теми, посветени на Психомоториката, представени на Втората онлайн конференция на Българска асоциация за развитие на Психомоториката- БАПМТ 15-16.11.2021 г., както и публикувани в периодични списания в България,  Германия, Румъния и Южна Африка)

В този сборник показваме игровата депривация и липсата на съзнание и разбиране за този тип лишение в подготовката на специалистите, в изследователската работа на педагогическите и педиатричните служби, в политиките и в методиките за тяхното планиране и оценка на фона на световното им признаване в грижите за деца.