• Завършване на стартиралото през 2019 г. тригодишно обучение за психомоторни терапевти на проф. Амара Екерт (2019-2022) и колеги и сертифициране на 14 психомоторни терапевти към Германската асоциация по Психомоторика.
  • Стартиране и завършване на едногодишно обучение за психомоторни възпитатели, таргетирано към възпитатели от детските градини, учители в начален училищен етап и социални педагози (2021-2022).
  • Практическа работа в подкрепа на институционализирани деца – в детски отделения в болници, в домове за сираци, в специализирани институции за малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви и престъпления, и др.
  • Оборудване на психомоторни зали и кабинети в институции в гр. София и в други градове от страната.
  • Организиране на събития и подпомагане на срещи, улесняващи професионалния обмен, и срещи на специалисти от Европа с български специалисти от различни обществени, здравни и социални полета.
  • Консултиране и супервизия по повод разширяване на психомоторната работа в социално ощетени места и бедни общности.
  • Превод и издаване на литература с цел подкрепа на практикуващите специалисти.
  • Осигуряване на подкрепа чрез стипендии за специалисти, които желаят да практикуват психомоторни методи в социално депривирани общности.
  • Работа за поява на централизирани политики за разпространението на метода, които не са свързани с частна практика и заплащане, с цел потребителите да имат достъп до качествени услуги, които са масови и не непременно с висока цена.